Basketball Points

Emil Tobias Linus
16 14 10
32 23 65